Skulderbæltet

Del artikel:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Formålet med skulderen og den øvre ekstremitet (hele armen) er at kunne placere hånden i forskellige positionere for at udføre en bestemt handling. Skulderen, eller det glenohumerale led, er det mest mobile led i kroppen og kan derfor udføre en hel del bevægelse. Når man bevæger skulderen, skal man også huske, at der også sker bevægelse i tre andre led eller områder.

Skulderkomplekset er et begreb man bruger til at inkludere alle strukturerne, der er involveret i bevægelsen af skulderen. Skulderkomplekset består af scapula, clavicula, sternum, humerus og brystkassen, og inkluderer det sternoclaviculære led, acromioclaviculære led, glenohumerale led og den bevægelse der sker mellem scapula og thorax. Med andre ord inkludere det skulderbæltet (clavicula og scapula) og skulderledet (scapula og humerus).

Scapula og thorax er ikke direkte forbundet med hinanden, men de er indirekte forbundet gennem clavicula og flere muskler.
Skulderbæltet er et begreb, der bruges til at betegne bevægelserne mellem clavicula og scapula. Det sternoclaviculære og acromioclaviculære led giver bevægelse i skulderbæltet, nemlig elevation og depression, protraktion og retraktion, samt opad- og nedadrotation.

Skulderleddet, eller det glenohumerale led, består af scapula og humerus. Bevægelserne i skulderleddet er fleksion, ekstension og hyper-ekstension, abduktion og adduktion, indad- og udad-rotation og horisontal abduktion og adduktion. Da skulderleddet er så mobilt, har den få ligamenter. Der er ni muskler der krydser skulderen og står får bevægelsen af skulderleddet.

Ledbevægelser

Som nævnt tidligere, er bevægelserne i skulderbæltet elevation og depression, protraktion og retraktion og opad- nedad-rotation. Elevation/depression og protraktion/retraktion er lineære bevægelser. Hele scapula bevæger sig enten op eller ned af thorax og væk fra eller frem mod columna (rygsøjlen) i parallelle linjer. Angulære bevægelser sker ved opad- nedad-rotation af scapula.

En anden bevægelse, scapulær tiltning, som sker når man hyperekstenderer. Den superior del af scapula tilter anteriort, og den inferior del tilter posteriort.

Skulderbæltets og skulderleddets sammensatte bevægelser

Under lineære bevægelser er det muligt at bevæge skulderbæltet (clavicula og scapula) op, ned, fremad, tilbage uden at bevæge humerus. Dog følger skulderleddet de angulære bevægelser (rotationer), som er opad- og nedad-rotation. For at rotere scapula opad, er man også nødt til at flektere eller abducere skulderleddet. Sagt på en anden måde, når der sker fleksion eller abduktion i skulderleddet, roterer scapula opad. Når der sker ekstension eller adduktion i skulderleddet, vil scapula enten gå tilbage til sin anatomiske position eller rotere nedad. Da skulderbæltet og skulderleddet arbejder sammen på mange måder, så er det svært at snakke om funktionerne af den ene uden også at snakke om den anden.

Den scapulohumerale rytme

Den scapulohumerale rytme er et koncept, der beskriver bevægelsesforholdet mellem skulderbæltet og skulderleddet. De første 30 grader af bevægelse i skulderleddet, er det kun skulderleddet der bevæger sig. Men efter de 30 grader roterer scapula 1 grad opad for hver 2 grader af fleksion i skulderleddet. Denne 2:1 ratio er kendt som den scapulohumerale rytme.

Det er faktisk muligt at demonstrere, at den første del af bevægelsen i skulderleddet, kun foregår i skulderleddet, men at der derefter også er yderligere bevægelse i scapula. Når en person står i anatomisk normalstilling (in situ), prøv at stabilisere scapula ved at tage fat i den med din hånd for at forhindre rotationen af scapula. Bed derefter personen at abducere skulderleddet. Du kan nu mærke at personen kun kan abducere en smule, før bevægelsen stopper, da du har fikseret scapula.

Muskler

Der er fem muskler, der primært står for bevægelsen af scapula. Hver muskel vil blive beskrevet med dens placering og funktion. Musklerne i Skulderbæltet er:

Trapezius
Levator scapula
Rhomboideus
Serratus anterior
Pectoralis minor

Trapezius

Trapezius er en stor superficiel muskel, der har en form som en diamant. Funktionelt set er den delt i 3 forskellige dele: øverste, mellemste og nederste. Grunden til at man har denne separation, er at der er tre forskellige vinkler, som musklen kan trække i (opad, indad, nedad).

Den øvre del af trapezius (pars descendens) udspringer fra linea nuchae superior og tilhæfter på overkanten af clavicula i den laterale side. På grund af dens diagonale træk er mere vertikal end horisontal, hæver/eleverer, adducerer og udadroterer den scapula.

Den midterste del af trapezius (pars horisontalis) udspringer fra ligamentum nuchae og processus spinosi c7 til th12. Den tilhæfter på overkanten af acromion. Den trækker i en horisontal linke, hvilket får den til at adducere/retraktere scapula

Den nederste del af trapezius (pars ascendens) udspringer fra ligamentum supraspinalia og tilhæfter på overkanten af spina scapula. Den sænker, adducerer og udadroterer scapula.

Levator scapula

Musklen er navngivet efter dens funktion, som er elevation af scapula. Den er helt dækket af trapezius. Den udspringer fra processus transversi c1-c4 og tilhæfter på angulus superior scapula. Den hæver, adducerer og indadroterer scapula.

Rhomboideus

Rhomboideus er faktisk to muskler: Rhomboideus major og minor. Man ser dog tit på dem som én muskel, da de anatomisk er svære at separere, og funktionelt set har de samme funktion. Rhomboideus ligger under Trapezius musklen og kan palperes, når Trapezius er afslappet. Rhomboideus udspringer fra ligamentum nuchae og processus spinosi 1-4 i den thorakale del. Musklen tilhæfter på margo medialis scapula fra spina scapula til midt på margo medialis. På grund af deres skråtstillede placering, stå de primært for retraktion og elevation af scapula. Ligesom levator scapula, så roterer rhomboideus også scapula indad.

Serratus anterior

Det er ikke muligt at hæve din arm over dit hovedet uden hjælp fra serratus anterior. Musklens navn kommer fra dens savtakkede form i den anterior (foran) side af thorax. Musklen ligger superficielt og kan derfor palperes, når man har armen i hovedhøjde. Musklen løber posteriort for at passere mellem scapula og brystkassen. Den tilhæfter på den anterior overflade af scapula. Da musklen næsten har en horisontal stilling, laver den primært protraktion/abduktion af scapula. Den står også for indadrotation og elevation/hæve af scapula. Serratus anterior sørger også for at holde den vertebrale kant af scapula ind mod brystkassen. Uden denne muskel ville den vertikale kant løfte sig væk fra brystkassen, og man ville få det man kalder for “Englevinge” (Scapula Alata).

Pectoralis minor

Pectoralis minor ligger under den store pectoralis major, og er den eneste muskel i skulderbæltet, som ligger 100% anteriort på kroppen. Den udspringer fra 3., 4. og 5. ribben og løber opad til dens tilhæftning på processus coracoideus på scapula. Dens nedadgående og diagonale træk er mest vertikalt, hvilket får musklen til at abducere, sænke og indadrotere scapula.

Online Personlig Træning​

Få hjælp til vægttab, træning, kost og skader uden at skulle investere i en personlig træner eller behandler.

Spar lige nu 40% på BodySmart

Træning, kost og vægttab uden at investere i en dyr personlig træner eller online coach.